De beslutade öka på till 167 snurror

Det är alldeles åt helvete. Helt enkelt förödande för Lillhärdals framtid. Det säger Anders Olsson i Föreningen för Småskalig vindkraft i Lillhärdal efter
kommunledningsutskottet beslut i går beträffande om hur många vindkraftverk som får byggas i södra och östra Härjedalen.
Läs mer
 

Kovändning om vindkraft i kommunledningsutskottet

Över en natt ökade möjligheten till för utbyggd vindkraft i östra Härjedalen med 52 vindkraftverk, från 114 till 167 verk.
Detta sedan socialdemokraterna gjort en kovändning i frågan.
Läs mer
 

S kan tänka sig 114 vindkraftverk i ny översiktsplan

Tre parker med totalt 114 vindkraftverk, det är vad socialdemokraterna i Härjedalen kan tänka sig att ge plats för i en ny översiktsplan i östra Härjedalen.
Läs mer
 

Vindkraftverk - en temporär lösning för ren energi

  • Vindkraftverk - en temporär lösning på ren energiVindkraftverk - en temporär lösning på ren energi

 

Runt 530 personer har åsikter om vindkraften

LT
Runt 530 personer har meddelat kommunen sina åsikter om vindkrafts-planerna i östra Härjedalen.
De flesta är negativa till utbyggnaden.

Läs mer

 

Bergvik vill inte ha krav på bygdepeng i översiktsplan

ÖP
Bergvik Skog AB vill inte ha några krav på bygdepeng inskrivna samt hålla stora delar av östra Härjedalen öppet för vindkraftsparker.
Det är företagets förslag på ny översiktsplan.
Läs mer
 

525 lämnade synpunkter om vindkraftsutbyggnad

ÖP
525 personer har meddelat kommunen sina synpunkter om en eventuell vindkraftsutbyggnad i östra Härjedalen. I en klar majoritet, ca 90 procent, av de inkomna skrivelserna tas ställning mot en utbyggnad.
Läs mer
 

Nytt förslag på utbyggd vindkraft

Miljö- och byggkontoret vid Härjedalens kommun jobbar nu med att ta fram ett förslag till ny översiktsplan för vindkraftsutbyggnad och de första samrådsmötena har hållits i Sveg, Ängersjö och Lillhärdal.
Läs mer
 

Politiker vilseförs om vindkraften

Föreningen För Småskalig Vindkraft i Lillhärdal, FFSV, är inte nöjd med Härjedalens kommuns
agerande när det gäller vindkraft.
Läs mer
 

Ja till vindkraftspark överklagas

När miljödomstolen i Östersund gav tillstånd till en vindkraftspark på Glötesvålen i Härjedalen begicks handläggningsfel som påverkade utgången i målet.
Det anser Kammarkollegiet och överklagar domen.
Läs mer

 

Positivt möte om vindkraft

Föreningen för småskalig vindkraft har träffat kommunledningsutskottet och mötet beskrivs från båda sidor som positivt.
Läs mer
 

Förkastar kommunens faktaunderlag om vindkraft

Det underlag som kommunen tagit fram för de olika alternativen när det gäller vindkraftsplanerna
i Lillhärdal skapar storm.

Läs mer
 

Vem säger stopp?

Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL)

---------------------------------------------------------------------

Vem säger stopp?

 Just nu översvämmas Sveriges kommuner och länsstyrelser av ansökningar om bygglov för vindkraftverk. När regeringen har satt ett s.k. planeringsmål för 30TWh, 30 miljoner kilowattimmar, till år 2020, så ligger redan ansökningar inne om 60TWh enligt uppgift av ordföranden i Svensk Vindenergi, Rapp i seminarium om vindkraft 21 okt 2009 i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Redan elva år i förväg vill somliga bygga dubbelt så många vindkraftverk; inte bara de tiotusen som krävs för regeringens 30TWH, utan tiotusen till. Jämt fördelat betyder det att 69 jättelika nästan 200m höga vindkraftverk skall ställas i varje kommun.

Var du än bor i landet ser och hör du då verken. Det här är absurt och förmodligen inte meningen. Men vem säger stopp? Kommuner? När många politiker och tjänstemän har egna verk eller egna andelar? Länsstyrelserna? När regeringen gett order och även där tjänstemän har egna verk och andelar? Miljödomstolarna som nu godkänner allt, på order av regeringen?
Regeringen där en minister också upplåter mark till vindkraftverk? Den fullständigt vettlösa utbyggnaden måste stoppas. Men vem gör det?

Varför måste den stoppas? Vill vi inte rädda klimatet? Jovisst, men det går inte såhär. Regeringens beslut att främja utbyggnaden av vindkraftverk byggde på uppfattningen att vindkraftverkens el minskar utsläppet av skadligt CO2. Först när ren vindel ersätter smutsig kolel uppstår denna minskning, denna miljönytta. Men nästan all el produceras i Sveriges i kärn-, vatten- och biokraftverk utan minsta CO2. Inte ens regeringen kan minska något som inte finns. Vindkraftverk i Sverige kan aldrig ge miljönytta. Det borde också regeringen veta.

Istället för att dra i bromsen och stoppa den närmast hysteriska brådskan att bygga verk, talar inte politikerna längre om klimatnytta utan nu gäller det att "sälja el till utlandet". Resultatet blir att svensk natur skövlas av tjugotusen vindkraftverk bara för att några bolag skall kunna tjäna pengar. Och pengarna kommer till största delen från hushållen i form av bidrag, skatt och avgifter.

40 öre per KWh låter inte mycket men ett 2 MW vindkraftverk får då 1,4 miljoner i bidrag varje år även om årsverkningsgraden är usla 20 %. Därtill kommer betalning för elen. Och regeringen har i lag tvingat bolagen att sälja vindelen först, sedan vanliga elen. 1.74 kr för varje KWh ger verksägaren över 6 miljoner. Efter amorteringen blir det mycket kvar att stoppa i fickan. Inget annat än pengar är drivkraften till hysterin. Girighet tar ingen hänsyn till andra människors väl och ve och absolut ingen hänsyn till naturen. Godtar verkligen landsbygdens folk att landskapet så förstörs för all framtid? Vi gör det inte.

 Inga pengar i världen kan vara värda förlusten av den enastående svenska naturen. Men vem kan stoppa denna galopperande farsot? Inte kommunen. Den ser bara till sitt. Inte länet som bara ser till sitt. Det finns bara ett sätt att få stopp. Regeringen ger kontraorder till alla myndigheter, verk, länsstyrelser som har fått order om utbyggnad. Inga fler tillstånd ges.

 Men hur troligt är att regeringen ger ordern? Politiskt rävspel där man trixar om miljöfrågor i båda blocken tycks dessutom blockera tanke och beslut. Det är bråttom. Med varje verk som nu sätts upp ökar en vredgad allmänhet. Hur länge håller den sig lugn?

 Ytterligare skäl för ett omedelbart stopp är att utbyggnaden gått så rasande fort, att säkerheten har satts ur spel. När vi frågat hur - och av vem kontrolleras säkerheten, blir svaret –  av ingen! När vi undersökt många tillstånd, ser vi ett genomgående drag, att verkens buller beskrivs med tabeller från små verk medan energifångsten redovisas från stora verk. Verken kontrolleras med s.k. egenkontroll som i praktiken betyder ingen kontroll alls.

 När vi frågat Arbetsmiljöverket 9.9.2009 lämnas inget svar, men i radions P1
http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=1073772&BroadcastDate=&IsBlock=0, konstaterar Rosenberg från Arbetsmiljöverket, den 7.11.2009, att gällande säkerhetsbestämmelser inte följs. Området runt vindkraftverk är så farligt, att ingen får vistas där, ingen får jaga eller plocka svamp eller bär, allemansrätten gäller inte där, området skall utmärkas eller inhägnas. Staaf på Energimyndigheten känner inte till bestämmelserna. Så undantas allt större områden i Sverige från att utnyttjas av allmänheten. Godtar allmänheten ingreppet i deras fri - och rättighet? Vi gör det inte.

 Det avgörande skälet att omedelbart stoppa utbyggnaden av vindkraftverk borde vara att den uppenbarligen strider mot gällande EU-rätt. Utbyggnaden strider mot tvingande säkerhetskrav i EU/EEG:s produktdirektiv för maskiner.

Sverige måste följa grundläggande legala säkerhetskrav i enlighet med relevanta produktdirektiv med stöd av harmoniserade säkerhetsstandarder.

 Energimyndigheten kan inte avfärda sektorsmyndigheten Arbetsmiljöverkets krav på säkerhetszoner kring vindkraftverk så som den gjort i radions P1. Säkerhetszoner är ett av de grundläggande kraven i enlighet med maskindirektiv 98/37/EC, bil 1 som måste uppfyllas för att maskinen ska få CE-märke och för att vindkraftverk skall kunna tas i bruk.

 Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket har inte vidtagit åtgärder för att säkerställa att dessa tvingande bestämmelser följs! Varje arbetsgivare måste följa relevanta produktdirektiv och harmoniserade maskinsäkerhetsstandarder, miljölagen och fordringarna i AFS 2006:04 även vid drift av vindkraftverk. Arbetsgivaren har enligt miljölagen det slutliga ansvaret i dessa frågor.

 Arbetsmiljöverket har inte utfört den marknadskontroll som är deras ansvar av bl.a. maskiner som är CE-märkta i enlighet med maskindirektivet. Elsäkerhetsverket har inte utfört marknadskontroll av vindkraftverk vilket är deras ansvar.

 Vi kräver svar på frågan varför gällande EU-rätt har åsidosatts vid utbyggnaden av vindkraftverk. Vi kräver svar av berörda myndigheter, Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket och Energimyndigheten varför gällande EU-rätt om säkerhet inte gäller i Sverige, vid utbyggnaden av vindkraftverk.

När dessa myndigheter har svarat, kommer FSL att framföra klagan inför EU-domstol om dessa brott mot gällande EU-rätt.

 På senare tid har olyckor med vindkraftverk uppmärksammats och vindkraftbranschen har därför föreslagit en s.k. "haverikommission" i vilken även de myndigheter som underlåtit att följa gällande EU-rätt skall ingå. Vi godtar på inga villkor denna lösning på säkerhetsproblemet vid vindkraftverk i Sverige. Vi accepterar inte att de som misskött sina åligganden själva ensamt utreder sin misskötsel.

 Självklart måste regeringen först omedelbart utfärda order om stopp för all vidare utbyggnad, sedan låta oberoende utreda säkerhetsproblemen och också avvakta resultaten av den beslutade forskningen om vindkraftverkens negativa påverkan på naturen och människan.

 Vi vet naturligtvis inte hur och inte ens om, jordens klimat kan eller måste räddas.Det vet vi inte. Men vi vet alldeles säkert, att det finns bättre och hederligare användning för alla de bidragsmiljarder som utbyggnaden av vindkraftverk slukar till ingen nytta. Lågt räknat kostar varje vindkraftverk i dag allt som allt 50 miljoner. Bidragen var 1,4 miljoner per verk. Om man bara räknar med alla de verk som redan ligger som ansökningar blir hela kostnaden ofantliga 28 tusen miljoner. Dessa pengar finns inte. Så bara av den anledningen måste regeringen säga stopp.

Även hälften är ofantliga belopp. Men låt oss räkna på bara tusen nya verk, så många som vi har nu. Då blir våra bidrag från hushållen ettusenfyrahundra miljoner. Köp solpaneler för pengarna! Nu säljer redan stora varuhus paneler. Säg att en panel som behövs för att koka mat i Afrikas sol kostar 3.000 kr. Med bidragspengarna kan fyrahundrasjuttiotusen paneler delas ut gratis. Panelerna kan inte bli vapen och skogen, som annars blir ved för matlagning, kan växa och minska CO2. Det är jag beredd att betala för, men inte för onödiga och skadliga vindkraftverk.

 ------------------------------------------------------------------

Bernd Stymer,

ordförande i  FSL, Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Medlem i Helgarögruppen

Väla Gård, Helgarö

64592 Strängnäs

0152 80107

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

 

Storm kring vindkraften i Lillhärdal

Jag tycker synd om politikerna som måste ta ställning med det här underlaget, säger Billy Anklew som ser underlaget som tagits fram för vindkraftsutbyggnaden i Lillhärdal som falsarier.

Läs mer
 

Rejäl bygdepeng ett krav för vindkraftsatsning

Föreningen för småskalig vindkraft i Lillhärdal höll ett mycket välbesökt medlemsmöte där
politikerna grillades inför den eventuella vindkraftsutbyggnaden

Läs mer
 

Politiker gav besked om vindkraft

Intresset var stort när FFSV (Föreningen för småskalig vindkraft) bjöd in kommunens politiker till
en frågestund om hur de ställer sig till vindkraftsplanerna kring Lillhärdal

Läs mer
 

Politiker gav besked om vindkraft

Intresset var stort när FFSV (Föreningen för småskalig vindkraft) bjöd in kommunens politiker till
en frågestund om hur de ställer sig till vindkraftsplanerna kring Lillhärdal

Läs mer
 

Vindkraftutbyggnaden - ett ofantligt slöseri med skattemedel och miljö

En normal leveransnivå av el från ett vindkraftverk är ca 25 procent av dess maximala tekniska leveranskapacitet

Läs mer

 

Turism eller vindkraft i Lillhärdal

Lillhärdal hotas av storskalig vindkraft, en utveckling stödd av (S) i kommunen

Läs mer

 

Skarp kritik mot kommunens sätt att hantera vindkrafsfrågor

Föreningen FFSV vänder sig till kommunstyrelsen i Härjedalens kommun där den kräver att samrådsmöten ogiltighetsförklaras och att en ny referensgrupp utses.

Läs mer

 

Kräver att vindkraftsgrupp avslutas

Föreningen för småskalig vindkraft i Lillhärdal, FFSV, kräver att referensgruppen som jobbar med
vindkraftsfrågorna i Lillhärdal avslutas. Urvalet av nuvarande medlemmar i referensgruppen har inte
skett på ett neutralt, ojävigt och godtagbart sätt, skriver man i sin framställan till kommunstyrelsen.

Läs mer

 

Samrådsmötet gav få svar till byborna

De flesta av framförda frågor till Rabbalshede Kraft AB lämnades obesvarade vid tisdagens samrådsmöte i Lillhärdal

Läs mer

 

Det blåser upp till storm om vindkraften i Lillhärdal

Vindkraftpark eller inte i Lillhärdal? Redan nu kan man konstatera att det är delade åsikter om den saken. Det visade sig när Rabbalshede presenterade sina vindkraftplaner under tisdagskvällen.

Läs mer

 

Annons i Tidningen Härjedalen

Vindkraftsparker i Lillhärdal?

Föreningens syfte är att arbeta fram all information som finns beträffande hur det kommer att se ut (landskapsanalys), arbetstillfällen, miljöaspekter, bygdepeng, dyrare hushållsel m m så att alla kan ta ett beslut grundat på fakta i sann demokratisk anda.

Läs mera och gör anmälan om medlemskap på vår hemsida: www.ffsv-lillhardal.tk

Anmälan om medlemskap kan också göras till Billy Anklew, Nordanhå eller Inger Wetterstrand, Östansjö

Föreningen för småskalig vindkraft i Lillhärdal

 

Lillhärdalsbor vill sätta stopp för storskalig vindkraft

I Lillhärdal växer motståndet till en stor vindkraftspark.
– "Byn kommer att avvecklas, inte utvecklas, om det byggs storskalig vindkraft"

Läs mer!

 

Kommunen slår ifrån sig

– "Kritiken är obefogad"
Den kritik som Föreningen för Småskalig vindkraft i Lillhärdal riktar mot kommunen är obefogad. Det anser miljö- och byggförvaltningen som känner sig påhoppade...

Läs mer

 

Annons i Tidningen Härjedalen

DIN INSATS ÄR VIKTIG!!

Exploatören Rabbalshede Kraft höll Samrådsmöte den 22 september i Lillhärdal. Där uppmanades alla att lämna skriftliga synpunkter på exploateringen. Exploatören skriver; att alla inkomna synpunkter "tas tillvara och beaktas i den fortsatta planeringen. Inkomna synpunkter redovisas i tillståndsansökan till länsstyrelsen". Sista dag att lämna synpunkter är den 15 oktober antingen via e-post eller som brev. Föreningen För Småskalig Vindkraft i Lillhärdal, FFSV,  uppmanar Dig att det är av yttersta vikt att Du som har något emot denna exploatering ger Dina synpunkter för att rädda Lillhärdals framtid.

Synpunkter skickas till:
Rabbalshede Kraft AB
Marknadsvägen 1
457 55 Rabbalshede
eller
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Om Du undrar över något kontakta någon i styrelsen för FFSV.

Styrelsen / FFSV

 

Presskommuniké från FFSV (Föreningen För Småskalig Vindkraft i Lillhärdal)

 
De flesta av föreningens framförda frågor till Rabbalshede Kraft AB lämnades tyvärr obesvarade vid  gårdagens ”Samrådsmöte” i Lillhärdal. Osäkerheten och frustrationen i byn inför konsekvenserna för miljön och för byborna av en storskalig satsning på vindkraft i Lillhärdal har snarast ökat, efter Rabbalshedes oförmåga att på ett trovärdigt sätt besvara föreningens många frågor. Föreningen ser därför ingen annan möjlighet, än att söka svaren på de viktigaste frågorna direkt från de för etableringstillståndet ansvariga politikerna i Härjedalens kommun. De berörda innevånarna i Lillhärdal med omnejd, samt alla fastighetsägare i byn, har rätt att få en fullständig och korrekt information och raka svar på sina frågor, det fick man verkligen inte igår.
 
Lillhärdal 2009-09-23
 
FFSV, Styrelsen"
 

Stormigt vindkraftmöte i Lillhärdal

Vindkraften skapar arbetstillfällen och ger pengar till bygden, sa Rabbalshede Krafts VD, Thomas Linnard, när han inledde samrådsmötet i Lillhärdal under tisdagskvällen

Läs mer

 

Kräver plats i referensgrupp

Föreningen för småskalig vindkraft FFSV, kräver att kommunen ser över representationen i den referensgrupp som arbetar med den nya översiktsplan när det gäller vindkraft.

Läs mer

 

Vi sitter inte i knät på exploatörerna


Det är inte spiksäkert att det kommer att resultera i några vindkraftsverk.
Det säger Bror Norberg, miljö- och byggchef, angående kritiken kommunen fått från den nybildade vindkraftsföreningen i Lillhärdal.

Läs mer!

 

Pressrelease

FFSV:s kommentar till kommunens presskonferens 2009-09-03

Genom bildandet av vår förening och vår hemsida har vi äntligen fått frågan om vindkraftparker i Lillhärdal uppmärksammad. Nu kanske även de allvarliga miljökonsekvenserna kan få större utrymme i debatten. Föreningens syfte är att arbeta fram all information som finns beträffande hur det kommer att se ut (landskapsanalys), arbetstillfällen, miljöaspekten, bygdepeng, dyrare hushållsel m m så att alla kan ta ett beslut grundat på fakta i sann demokratisk anda.

 

”Politikernas starka reaktion visar, att föreningen behövs och att den har tillkommit i rätt tid, vilket även den överraskande stora medlemstillströmningen till vår förening bekräftar”

 

Attacken på kommunens presskonferens grundar sig på att ”det är svagt att försöka skapa opinion genom att föra fram osanning” och att föreningen i onödan ”skrämmer folk”, inget om huvudfrågan som ju är den uppenbara bristen på allsidig och neutral information, korrekta beslutsunderlag och den onödiga brådskan i handläggningen.

 

Vi kan fortfarande i kritiken inte hitta vad som är ”osanning”. T ex kommunens uppgift om att vindkraftsatsningen i Härjedalen skulle ge 100-tals jobb, förblir obekräftad. Det om något är att skapa opinion på felaktiga grunder. På presskonferensen fick kommunens representanter frågan varför man anser att vindsnurrorna skulle störa turismen i Västra Härjedalen, men inte i Lillhärdal. Något begripligt och logiskt svar kunde inte skönjas.

 

Vi avstår från att ytterligare kommentera mera i dagsläget eftersom vi vill ha en konstruktiv och öppen dialog med kommunen. Svaren finns och kan lämnas, om man så begär, men vi vill inte äventyra vissa politikers trovärdighet, det är inte vårt syfte.

 

Kommunen gör nu ett tydligt uttalande om att referensgruppernas svar väger tungt och är vägledande för beslut i frågan om Lillhärdal skall domineras av vindkraftparker i framtiden eller ej. Därför kräver vår förening representation i förhållande till vår förenings storlek i dessa referensgrupper. Hur dagens sammansättning av referensgrupperna gått till anser vi inte är i förenlighet med god demokratisk sed.

 

Om Du tycker som vi i FFSV (Föreningen För Småskalig Vindkraft i gamla Lillhärdals kommun) bli medlem om Du inte redan är det. Vår påverkan ökar med antalet medlemmar. Medlemskapet är gratis och anmälan gör Du enkelt på vår hemsida www.ffsv-lillhärdal.tk/

 

Styrelsen för FFSV

 

 
<< Första < Föregående 1 2 Nästa > Sista >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL