Arbetsmiljöverket dömer ut IKEAs vindkraftverk på Glötesvålen.

 

Dags att bryta? Kaliber om miljövänliga metaller

"Grisar man ner på ett ställe så kommer det förr eller senare att drabba någon annan."

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/490185?programid=1316

 

Vindkraften tar inte hela sin kostnad.

Vindkraften tar inte hela sin kostnad

Svenolof Karlsson
Publicerad på Di Agenda Energi 2014-12-10 10:31, uppdaterad 2014-12-11 09:28

En stor del av de kostnader som beror på smarta elnät och åtgärder mot effektbrist
förorsakas av vindkraften. Varför tas de kostnaderna inte med i kalkylen, när man
beskriver vindkraften som det billigaste energislaget?, frågar Jonny Fagerström och
Björn Törnvall.

Jonny Fagerström och Björn Törnvall, som representerar Föreningen Svenskt
Landskapsskydd, reagerar på att Elforsk nyligen presenterade sin studie som att vindkraft är
det billigaste energislaget att bygga.

De radar upp de här argumenten:
"För vindkraftsutbyggnaden drabbas vi av ökande kostnader för bland annat nya stam-,
region- och lokalnät, vägbyggnader och stenbrott, spänningsregleringsutrustningar,
skattesubventioner för egenproducerad vindkraft och lägre fastighetsskatt för vindkraftverk,
subventioner via elcertifikaten, värdeförluster för näraliggande fastigheter, uteblivna intäkter
för turism på landsbygden, samt förluster av olika typer av markarrenden."

Till det vill de lägga "kostnaderna" för immateriella värden:
"Som ökad osämja och delade byar på landet, ohållbar och osäljbar boendemiljö, ökad ohälsa
på grund av buller, skuggor och blinkande ljus i mörkret, estetisk förödelse, ökad
skogsavverkning, inskränkt allemansrätt, betydande negativ påverkan på termik- och
spelflygande fåglar och på för ekosystemet viktiga fladdermusarter."
Man talar ofta i energidebatten om att olika kraftslag bör bära sina egna kostnader, säger
Jonny Fagerström och Björn Törnvall.
"Och det med all rätt. Men varför tillämpar Elforsk inte det synsättet", frågar de.
De hänvisar också till det betänkande som samordningsrådet för smarta elnät presenterade i
måndags.

"Hur många av de utredningar och åtgärder som föreslås i betänkandet skulle behövas, om vi
avstod från den intermittenta elen, eller i varje fall begränsade den, så att den inte kunde
diktera villkoren för det övriga energisystemet?"
Det är inte fel att successivt modernisera Sveriges elnät eller ge konsumenterna möjlighet att
använda energin smartare, säger de.

"Men en stor del av samordningsrådets förslag bygger på ickeproblem: Sveriges elproduktion
är redan näst intill utsläppsfri, Sverige har ett stort och växande överskott i
energiproduktionen och övriga världen lyfter fram Sverige som ett föredöme i fråga om
slutkundsmarknaden", säger Jonny Fagerström och Björn Törnvall.
"Vem behöver egentligen de smarta elnäten? Svaret är de som gör affärer på vind- och
solkraften. De smarta elnäten är till för att underlätta och möjliggöra opålitliga elleveranser i
näten från vindkraften och andra intermittenta källor."
"Kunderna ska tubbas att tro att de är moderna och miljöriktiga, när de utnyttjar elen när den
är som billigast. Detta är en ohederlig paketering för både elkunderna och politikerna", anser
de.

"Förutom att betala notan för nya elnät ska kunderna fås att investera i onödiga nya
elapparater och anpassningar, för att deras egen elkonsumtion ska kunna styras utifrån i
effektbristsituationer."

Jonny Fagerström och Björn Törnvall ställer också frågan om centrala aktörer som Vattenfall
verkligen synat argumenten när de – som vd Magnus Hall (intervju i Di Agenda) – vill bygga
ut mer vindkraft i Sverige.

Jonny Fagerström och Björn Törnvall:
"Enligt Energimyndighetens senaste långtidsprognos kommer elanvändningen i Sverige att
ligga i stort oförändrad på 140 TWh/år åtminstone till 2030, medan elproduktionen kommer
att ge ett överskott på 20-40 TWh/år. Varför behöver vi då mer vindkraft?"
De nämner att vindkraften är subventionerad genom elcertifikatsystemet och ofta också
slipper energiskatten, genom en ifrågasatt tillämpning av skattelagen.
"Nu aviseras inför kontrollstationen dessutom en 60-procentig höjning av kvoten i
elcertifikatsystemet, och flera av de politiska partierna är beredda att öka ambitionsnivåerna
för vindkraften ytterligare."

De sammanfattar sitt budskap: Behovet i samhället rättar sig inte efter vinden och solen.
Resursslöseriet ökar i samma takt som de väderberoende energikällorna tar över.
"Blåser det mycket, får vi snabbt ett överskott av el, som orsakar kaos i distributionsnäten
med pressade och till och med negativa elpriser samt stoppade leveranser i de mellanstatliga
elkablarna som följd."

Eller så blåser det inte alls, eller för lite, när sträng kyla råder under den mörka delen av
dygnet på vintern. "Då uppstår raskt en svårbemästrad effektbrist, som riskerar att få ännu allvarligare
konsekvenser, till exempel bortkoppling av privatkunder eller, som Belgien riskerar i vinter,
påtvingad rullande bortkoppling av delar av elnätet", enligt Jonny Fagerström och Björn
Törnvall.

http://www.landskapsskydd.se/artikel/vindkrafthelakostnad

 

Demokratins totala kollaps i Härjedalen

Pressrelease från FFSV med anledning av dagens beslut att tillstyrka vindkraftsetableringar på Åndberget och Skaftåsen, i strid med liggande översiktsplan

Läs hela pressreleasen (worddokument)

 

Den kommunala planprocessen är helt satt ur spel

Pressrelease från FFSV med anledning av beslutet att tillstyrka vindkraftsetableringar på Andberget och Skaftåsen, i strid med liggande översiktsplan

Läs mer pdf_button

 

Många frågor återstår om vindkraftens utbyggnad

Öppet brev till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Läs mer pdf_button

 

Kommunen kovände om vindkraft

Kommunfullmäktige i Härjedalen gick emot den översiktsplan som man själva tagit i november 2010. Beslutet innebär fritt fram för vindkraft på Skaftåsen, Åndberget och Ängersjökölen.
Läs mer

 

Jäviga politiker blev ojäviga i vindkraftsfrågor

När kommunfullmäktige i Härjedalen oktober 2010 klubbade den omdebatterade översiktsplanen om vindkraft anmälde två av ledamöterna jäv i frågan. Två år senare röstade samma politiker genom en återremiss i samma ärende.
Läs mer

 

 

Vill ha anstånd så att vindkraftstillstyrkan inte går i stöpet

Läs mer
 

Vindkraftsmotståndarna rasar mot politikerna

Kommunfullmäktigeledamöter anklagas för jäv i den omdebatterade vindkraftsfrågan i Lillhärdal. Dessutom skulle de ha brutit mot kommunallagen genom att hänvisa till ett ännu ej berett medborgarförslag.
Läs mer

 

Dags att leva i verkligheten

Svar till ”Medvind för bygden”, insändare i ÖP 7 februari.

Alla rättsliga möjligheter att stoppa kommunens beslut från 24 november 2010 att inte tillåta en vindkraftsetablering i Lillhärdal är nu uttömda. Dags för ”Medvind för bygden” att inse detta och att 120 nya verk i andra delar av kommunen, är mer än nog för Härjedalens del. Varför fortsätter de ändå sin kampanj, vem ligger bakom detta tjatande?
Läs mer
 

Acceptera beslutet Liljemark

Vi tycker att det är dags för Liljemark och hans likasinnade, att sluta upp med sitt illasinnade ”krypskytte” mot våra politiker och acceptera verkligheten som den är, säger Billy Anklew, ordförande i föreningen för småskalig vindkraft i Lillhärdal efter Bengt Liljemarks uttalande i gårdagens LT om vindkraften och arbetstillfällena.
Läs mer
 

Vindkraftsöverklagan avslås

 • Tidningen HärjedalenTidningen Härjedalen

 

Härjedalens kommun fick rätt om vindkraften

Förvaltningsrätten avslår de överklaganden som lämnats när det gäller översiktsplanen
och byggande av vindkraft i Lillhärdal.
Läs mer
 

Medlemmar i vindkraftförening trakasserade för sina åsikter

 • LänstidningenLänstidningen

 

Lillhärdal FFSV skriver till regeringen om kommunens översiktsplan

ÖP
En av de tilltänkta vindkraftsexploatörerna i Lillhärdals­området, Bergvik Skog, har som ÖP tidigare berättat
vänt sig till regeringen för att de ska riva upp kommunens översiktsplan.
Detta brev rasar nu FFSV (Föreningen för småskalig vindkraft) mot i en egen skrivelse till regeringen.
Läs mer
 

Förening vill att regeringen säger nej till ny vindpark

ÖP
Först gick exploatörerna Rabbals­hede Kraft till regeringen för att bygga vindsnurror på Åndberget vid Lillhärdal.
Även Föreningen För Små­skalig Vindkraft har skickat in en skriv­else där de vill att regeringen avvisar Rabbalshedes ansökan.
Läs mer
 

Oppositionen avgjorde vindkraftsfrågan

ÖP
Det var oppositionens enighet som fällde avgörandet när Härjedalens kommun
antog översiktsplanen för södra och östra Härjedalen.
Läs mer
 

Nej till vindkraft i Lillhärdal

ÖP
Sällan har en fråga berört och väckt så många känslor som vindkraftsplanen för södra och  östra Härjedalen. I fullmäktige var det både besvikelse och jubel efter att politikerna röstat fram en plan som kraftigt begränsar möjligheterna till utbyggnad  i jämförelse med de planer och  önskemål exploatörerna har.
Läs mer

 

Vindkraften snurrar vidare

 • LänstidningenLänstidningen

 

Vindkraftsbubblan har blivit uppenbar efter finanskrisen

 • Dagens IndustriDagens Industri

 

Vindkraften för inget gott med sig till byn

 • th-artikel2th-artikel2

Källa: Tidningen Härjedalen

 

Vindkraften splittrar Lillhärdal

ÖP
Vindkraften har blivit en infekterad fråga i Lillhärdal. På ena sidan står de som vill ha vindkraft och på andra sidan står de som är emot.
Läs mer
 

Kungörelse

 • skanna0013skanna0013

Källa: Tidningen Härjedalen

 

Ingen vindkraft i Lillhärdal

LT Lillhärdal
Det blir inga vindkraftverk i Lillhärdal. Härdalsborna drar nu en lättnadens suck efter att KLU beslutade att ta bort vindkraftsplanerna i Lillhärdal från kommunens översiktsplan.
Läs mer
 

Kommunledning väljer bort vindkraft i Lillhärdal

ÖP
Kommunledningsutskottet i Härje­dalen tycker inte att det ska bli någon större vindkrafts­etablering i Lillhärdal. I deras förslag till kommunstyrelsen finns ingen plats för vindkraftsområden.
Läs mer
 

Markägare hotas med skadestånd och fråntagna jakträtter

Föreningen för småskalig vindkraftsutbyggnad har hamnat i blåsväder. Detta sedan de skickat ut en skrivelse till markägare som upplåter mark till
snurrorna.
Läs mer
 

Inga klara svar om vad vindkraften gett Härjedalen

ÖP Sveg
Politikerna i Härjedalen har inga tydliga svar på vad den redan befintliga vindkraften inom kommunens gränser har gett.
Det framkom under onsdagens fullmäktigesammanträde.
Läs mer
 

Vindkraftplaner i Lillhärdal blev överklagade

Lillhärdal LT
Två fastighetsägare i Lillhärdal har lämnat in en överklagan till förvaltningsrätten i Härnösand gällande den
eventuella vindkraftutbyggnaden i området.
Läs mer
 

Tidningen Härjedalen - Politikerna borde granska vindkraftbolagens syften

 • Artikel från Tidningen HärjedalenArtikel från Tidningen Härjedalen

 

Bilda gärna opinion men sluta smutskasta

 • th-artikel3th-artikel3

 

Tack för era klara besked om storskalig vindkraft

 • th-artikelth-artikel

Källa: Tidningen härjedalen

 

Här får man bygga vindkraft

 • skanna0011skanna0011

Källa: Tidningen Härjedalen

 

Ingen vindkraft i Lillhärdal enligt plan som ställs ut

ÖP
Kommunstyrelsen gick under onsdagen på kommunledningsutskottets förslag och avstår, i den översiktsplan som ska ställas ut, att föreslå områden för vindkraft i trakterna av Lillhärdal.
Läs mer
 

FFSV glada över att slippa storskalig vindkraft

ÖP Lillhärdal
Medlemmarna i Föreningen för småskalig vindkraft är mycket nöjda med kommunledningsutskottets förslag att slopa vindkraftsutbyggnad i Lillhärdals närhet.
Läs mer
 

Rekordmånga åsikter om vindkraftsförslag

ÖP
Kommunens samrådshandlingar om vindkraft i södra och östra delarna av Härjedalen lockar rekordmånga att vädra sina åsikter
Läs mer
 

Vindkraftsentusiasm går ut över kritiskt tänkande

 • IMG_0389IMG_0389

Källa: Uppsala Nya Tidning

 

Överklagar vindkraftsbeslut

ÖP Lillhärdal
Två fastighetsägare har överklagat kommunens beslut att ställa ut ett förslag till förändring av översiktsplanen för östra Härjedalen.
Överklagan har sänts till förvaltningsrätten och bland annat hävdas jäv bakom kommunens beslut.
Läs mer
 

Komunalråd: Vindkraft hotar inte vildmarksturism

Sveg LT
Kommunledningsutskottet har bara pekat ut områden där det kan vara lämpligt med vindkraft. Hur många vindsnurror det i slutändan blir är ännu för tidigt
att säga något om.

Läs mer

 

Tidningen Härjedalen - Medborgare vill flytta vindkraftsparker

 • Artikel från Tidningen HärjedalenArtikel från Tidningen Härjedalen

 
<< Första < Föregående 1 2 Nästa > Sista >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL